ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Arca Printersupplies B.V.

 KVK: 23082192

BTW: NL81.48.04.767B01

 1. 1.     Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arca Printersupplies B.V., hierna te noemen Arca, en anderen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover dat uitdrukkelijk en schriftelijk met Arca is overeengekomen.

 

 1. 2.     Offertes/Orders
 2. Alle offertes van Arca zijn vrijblijvend tenzij in de offerte expliciet een termijn wordt vermeld waarbinnen de offerte onherroepelijk is.
 3. Ondanks een eventuele onherroepelijkheid zoals hier voren onder a. vastgelegd, behoudt Arca zich het recht voor omissies in gegevens die leidden tot prijsvorming of offertebedrag te corrigeren en de offerte als aangeboden op basis hiervan te wijzigen.
 4. Het door Arca in de offerte aangebodene is ondeelbaar en enkel als geheel voor acceptatie vatbaar.
 5. De offertes van Arca zijn gebaseerd op nakoming onder normale omstandigheden en condities en de daarvoor in acht te nemen normale termijnen.
 6. Orders dienen eerst schriftelijk door Arca geaccepteerd te worden, alvorens er sprake is van een overeenkomst.

 

3.   Acceptatie

a.   Offertes van Arca worden eerst als geaccepteerd beschouwd indien deze voorzien van een deugdelijke ondertekening, schriftelijk voor akkoord getekend door Arca, retour zijn ontvangen.

b.   Arca behoudt zich het recht voor om, binnen tien werkdagen na retourontvangst van haar offerte als onder a. hiervoor bedoeld, aanvullende voorwaarden en/of wijzigingen te verlangen in de overeenkomst.

c.   Eerst indien deze aanvullende voorwaarden en/of wijzigingen geaccepteerd zijn conform hiervoor onder a. is bepaald, komt tussen partijen een overeenkomst tot stand.

d.   Arca behoudt zich de rechten als hiervoor onder b. en c. genoemd eveneens voor in een situatie als beschreven onder artikel 2 lid e.

 

4.   Bevoegdheid

Arca behoudt het sluiten van overeenkomsten voor aan de directie of aan derden die daartoe door de directie deugdelijk zijn gemachtigd.

 

 1. 5.     Belasting Toegevoegde Waarde

Alle aanbiedingen van Arca zijn exclusief BTW, belastingen en/of heffingen.

Verhogingen hiervan van overheidswege of enige andere daartoe bevoegde instantie worden geacht mede te zijn overeengekomen en komen niet voor rekening van Arca.

 

 1. 6.     Betalingen
 2. Facturen dienen binnen 20 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, dan wel bij aflevering van de goederen.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft Arca recht op per maand 2% rente cumulatief ter compensatie van renteverlies.
 4. Bij niet tijdige betaling heeft Arca recht op 15% van de factuur als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 350 per factuur.
 5. Arca is zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gerechtigd haar leveringen zonder verdere aankondiging op te schorten indien enige betaling, ook betalingen voortvloeiend uit een eerdere of gelijktijdig uit te voeren andere overeenkomst, niet tijdig plaatsvindt.

 

 1. 7.     Annuleringen

a.   Indien de overeenkomst met Arca wordt geannuleerd of anderszins een gedeelte van de overeenkomst niet behoeft of kan worden uitgevoerd, dan heeft Arca het onverkorte recht op nakoming, dan wel recht op het financiële equivalent van de daardoor door haar geleden schade en te lijden schade, waaronder winstderving.

b.   De door Arca geleden schade wordt minimaal gesteld op 33,3% van de tussen partijen overeengekomen prijs, met een minimum van € 500.

 

8.   Oplevering

De door Arca gepresteerde levering wordt als geaccepteerd beschouwd, indien de opdrachtgever het geleverde meer dan drie dagen onder zich houdt of heeft gehouden zonder enig commentaar op deugdelijkheid of anderszins tekortkoming, dan wel opdrachtgever het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen en/of bewerkt, verwerkt of aan derden heeft geleverd.

 

9.   Reclames / Aansprakelijkheid

a.   Klachten over door Arca geleverde producten, diensten, materialen etc. dienen altijd schriftelijk gemeld te worden. uiterlijk melden binnen .. dagen na levering/factuurdatum… op straffe van verval van alle rechten. Klachten ontslaan klager niet van enige betalingsverplichting en klager heeft geen recht op verrekening of compensatie.

b.   Arca is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van door haar geleverde producten, diensten of materialen, dan wel schade tengevolge van het gebruik van door haar geleverde producten of materialen.

c.   Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering in het betreffende geval uitkeert. Heeft Arca deze? Hoe ziet deze er uit?

d.   Arca is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van door opdrachtgever verlangde of aangewezen eigenschappen waarop of waaraan Arca haar leveringen uitvoert en/of de producten voldoen.

 

10. Bewaring, Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

a.   Een overeenkomst van bewaargeving en bewaarneming wordt, behalve in het geval zulks expliciet is overeengekomen, geacht te zijn ontstaan indien de feitelijke handelwijze van contractanten hier op duidt.

b.   Door Arca geleverde goederen en zaken blijven haar eigendom totdat verkrijger volledig aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

c.   Verkrijger draagt zorg voor een adequate verzekering indien goederen en zaken door Arca geleverd zijn en onder zijn of haar toezicht zijn gekomen.

 

11. Vervoer

a.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de andere partij aansprakelijk voor vervoer en/of verzending van de producten.

b.   In ieder geval bij aanname van de producten door middel van het aftekenen van het vervoersdocument c.q. reçu, worden de producten geacht te zijn aanvaard in de staat waarin ze geleverd zijn.

 

12. Overmacht

In geval van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhindert, vertraagt of een ongewijzigde uitvoering niet mogelijk maakt, heeft Arca te harer keuze de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen, een en ander onverlet de verplichting Arca te compenseren voor reeds gemaakte kosten.

 

13. Garantie

a.   Garantie op geleverde producten is beperkt tot die garantie die Arca met aanduiding van een  garantietermijn expliciet heeft verstrekt.

b.   Garantie van Arca is te allen tijde beperkt c.q. gelijk aan de garantie welke de leverancier c.q. fabrikant van het product garandeert en in het desbetreffende geval honoreert.

c.   Slijtage, onoordeelkundig gebruik, etc. vallen buiten elke garantie.

 

14. Geschillenregeling

Bij uitsluiting van anderen  zullen alle geschillen waaronder begrepen die geschillen die enkel door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht of de rechtsopvolgende instantie.

 

15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.